Eiendom leksikon

Search for term:

Abgeschlossenheitsbescheinigung: Afsondrethed certifikat

Etter tysk lov er dette en attest som bekrefter at en selveierleilighet eller en deleierleilighet er tilstrekkelig adskilt fra andre leiligheter og rom i en bygning i overensstemmelse med den tyske boligloven. Adskillelsen gjøres f.eks. med vegger og tak. Videre er det et krav om at man må ha en adgang til leiligheten som kan stenges med lås. Attesten utstedes av en bygningsinspektør. Denne er også ansvarlig for byggetillatelsen og bygningsinspeksjonen.

Baubeschreibung: Byggebeskrivelse

Byggebeskrivelsen er en detaljert beskrivelse av bygningen som skal bygges. Der fører man også opp de nødvendige materialene og måten bygningen skal oppføres på. Dersom det dreier seg om privat eiendomsfinansiering, så hører byggebeskrivelsen til grunnlaget som en byggherre eller en eiendomskjøper må fremvise for sin bank for å få godkjent et lån. Den utgjør dermed en viktig del av en byggekontrakt. Dessuten er byggebeskrivelsen helt avgjørende når et tomtekjøp eller et kjøp fra en eiendomsutvikler kommer i forbindelse med byggingen.

Betriebskosten: Driftskostnader

Med driftskostnader mener man de kostnadene som oppstår under løpende drift og vedlikehold av en eiendom. Til dette hører blant annet kostnader til oppvarming, forsikringsutgifter, reparasjoner og eiendomsskatt.

Courtage: Meglerprovisjon

Med kurtasje eller meglerprovisjon menes det gebyret som betales til en megler etter at en kontrakt er inngått eller for formidlingen av kontrakten.

Darlehensgebühr: Lånegebyr

Lånegebyret er et gebyr som skal betales når et lån stilles til disposisjon. Lånegebyrets sum fastsettes på forhånd ved en avtale mellom en långiver og en låntager. Det beregnes i de fleste tilfeller på grunnlag av lånesummen og angis som en prosent av denne. Lånegebyret blir som regel direkte belastet lånekontoen. Lånegebyret betales i månedlige avdrag som omfatter en rentedel og en tilbakebetalingsdel. Til rentedelen regnes i dette tilfellet også lånegebyret siden den effektive renten som omfatter alle lånekostnadene her er medregnet.

Eigenkapital: Egenkapital

Egenkapital omfatter de midler som en kjøper selv må skaffe til veie for å kjøpe en eiendom. Dette omfatter blant annet kontanter og oppsparte midler.

Eigentümergemeinschaft (WEG): Boligsameie

Alle leilighetseiere i et leilighetskompleks utgjør til sammen et boligsameie. Det kan ikke oppløses da dette er bestemt ved lov. Alle parter må treffe beslutninger i fellesskap og representeres utad av en bestyrer (WEG-bestyrer).

Energieausweis: Energiattest

Energiattesten kan anses som et kvalitetsstempel for fast eiendom. Akkurat som med hvitevarer angir den hvilken energieffektivitetsklasse en eiendom tilhører.

Finanzierungsplan: Finansieringsplan

Ved hjelp av finansieringsplanen beregner man behovet for lån. På den måten kan kjøperen se hvor stor finansiell belastning han kan vente seg.

Fremdkapital: Lånekapital

Lånekapital omfatter alle finansieringsmidler som blir stilt til rådighet for finansieringen av en eiendom, slik som lån fra banker, boligbyggelag, forsikringer eller private tredjeparter.