Eiendom leksikon

Search for term:

Sachwert: Realverdi

Realverdien er eiendommens verdi og omfatter tomtens verdi, bygningens verdi og verdien av uteanleggene. Den er med på å avgjøre låneverdien til en egenbenyttet eiendom.

Sondernutzungsrecht: Rett til eksklusiv bruk

Dette gir retten til eksklusiv bruk av bestemte områder som egentlig regnes som en del av fellesområdene. Denne retten blir f.eks. gitt til leiligheter i første etasje for hagen eller terrassen, eller for parkeringsplasser. Retten til eksklusiv bruk er regulert i delingserklæringen.

Sonderumlage: Særutgifter

Med særutgifter forstår man uforutsette betalinger for f.eks. reparasjoner som man ikke før har tatt med i beregningen og som derfor ikke kan finansieres gjennom de faste boutgiftene.

Teilungserklärung: Delingserklæring

Delingserklæringen er huseierens erklæring til matrikkelkontoret om at eiendommen er oppdelt i sameieandeler som er tilknyttet individuelle eiendommer. Med delingserklæringen blir eierskapet til leiligheten og delene rettslig etablert. Delingserklæringen beskriver hvilke deler av eiendommen som eies individuelt og hvilke deler som eies i fellesskap. Videre er særrettigheter for bruk (f.eks. for parkeringsplasser) angitt. Delingserklæringen er en forutsetning for å kunne utarbeide en beboerliste. Først når det er gjort kan man begynne å belaste medeierandelene.

Tilgung: Tilbakebetaling

Dette betegner den regelmessige tilbakebetalingen av et lån av låntageren. I tillegg kommer betalingen av rente. Med en høyere tilbakebetalingsrate blir lånets tilbakebetalingstid kortere. Ved tilbakebetaling over lang tid snakker man om pantelån.

Unbedenklichkeitsbescheinigung: Ubetenkelighetsattest

Ubetenkelighetsattesten er et dokument som sikrer huseieren at kjøperen allerede har betalt eller er fritatt for dokumentavgift. Den viser at det nå ikke foreligger noen skattemessige betenkeligheter med å bli ført inn i grunnboken.

Verkehrswert: Markedsverdi

Markedsverdien kan fastsettes ved å se på verdien av lignende eiendommer eller ved hjelp av andre metoder for taksering av eiendommer. Det er prisen på en eiendom som kan oppnås på undersøkelsestidspunktet og i vanlige forretningstransaksjoner. Når man fastsetter markedsverdien, ser man også på eiendommens faktiske egenskaper, den øvrige beskaffenheten og eiendommens beliggenhet, uten hensyn til personlige eller uvanlige forhold.

Vorkaufsrecht: Forkjøpsrett

Gjennom forkjøpsretten får en kjøper som er interessert i en eiendom retten til å kjøpe den selv når kjøpskontrakten skal inngås med en tredjepart. Denne retten er på forhånd spesifisert gjennom en kontrakt eller i grunnboken. I tillegg til denne private forkjøpsretten har også kommuner noen ganger en offentlig forkjøpsrett til å erverve eiendommer.

Wertermittlung: Taksering

Gjennom taksering fastsettes markedsverdien av en eiendom. Denne fastsettes ofte på grunnlag av kjøps- og låneverdien og gjør det mulig å anslå en mulig salgspris for eiendommen.

Wirtschaftsplan: Budsjett

Budsjettet er en overenskomst mellom eiendommer som er inndelt i flere deler som må treffes hvert år. En eiendomsforvalter er ansvarlig for dette og utarbeider normalt budsjettet på forhånd. Her blir inntekter og planlagte utgifter listet opp. Etter at budsjettet er vedtatt må alle leilighetseiere betale dette forskuddet. Før året er omme må bestyreren også legge frem et regnskap og eventuelt kunne betale tilbake eller kreve en tilleggsbetaling.